ولتاژ

tertiary-winding

تخمین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری

چکیده در این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی رقابت استعماری پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور سه سیم پیچه تخمین زده می­شود، برای تخمین پارامترهای ترانسفورماتور از اطلاعات ترانس تحت بار مانند ولتاژ اعمالی، جریان ...