مکس ول

im1ages

تحلیل نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتور اُوال با استفاده از آنالیز سه بعدی اجزای المان محدود

چکیده ترانسفورماتور توزیع با سیم پیچی اُوال در ردیف توان­های کم، به عنوان ترانس بهینه مطرح می­گردد. زیرا مقدار آهن و مس مصرفی آن کاهش می­یابد که این امر منجر به کم شدن تلفات این نوع ترانسفورماتور نسبت به ترانس سیلندری...