مغناطیسی

hefazat.transformator

تبیین اصول تشخیص اتصال حلقه در ترانسفورماتورهای قدرت توسط تست تقسیم شار مغناطیسی همراه با انجام آزمایش ومدلسازی به روش عناصر محدود

مقدمه مطابق شکل خطاهای سیم پیچ و ترمینال بیش از %۷۰ خطاهای رخ داده در ترانسفورماتورهای قدرت را تشکیل می دهند. یکی از انواع خطاهای سیم پیچ، خطای اتصال حلقه است. با توجه به مـاری از سیستـکه بسی این های حفاظتی خطای اتصال...