شبکه برق

43052_232

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر روش پیشنهادی احتمالاتی – فازی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت از المان­های حساس و با ارزش شبکه برق به شمار می­آیند. ارزیابی هرچه دقیق­تر این المان­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از چالش­های موجود در این حوزه، تعدد پارامترهای قابل ارزیابی این المان...