ترانسفورماتور قدرت

43052_232

پایش وضعیت ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر روش پیشنهادی احتمالاتی – فازی

چکیده ترانسفورماتورهای قدرت از المان­های حساس و با ارزش شبکه برق به شمار می­آیند. ارزیابی هرچه دقیق­تر این المان­ها از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از چالش­های موجود در این حوزه، تعدد پارامترهای قابل ارزیابی این المان...

hefazat.transformator

تبیین اصول تشخیص اتصال حلقه در ترانسفورماتورهای قدرت توسط تست تقسیم شار مغناطیسی همراه با انجام آزمایش ومدلسازی به روش عناصر محدود

مقدمه مطابق شکل خطاهای سیم پیچ و ترمینال بیش از %۷۰ خطاهای رخ داده در ترانسفورماتورهای قدرت را تشکیل می دهند. یکی از انواع خطاهای سیم پیچ، خطای اتصال حلقه است. با توجه به مـاری از سیستـکه بسی این های حفاظتی خطای اتصال...

40639_832

تأثیر وصل راکتور بر ترانسفورماتورهای قدرت

چکیدهراکتور شانت با مصرف توان راکتیو تولید شده توسط خازنهای خط باعث میشود که ولتاژ درمحل نصب راکتور و در نتیجه در کل طول خط کاهش یابد و به این ترتیب به بهبود تنظیم ولتاژ درشبکه کمک مینماید. با توجه به تغییر الگوی بار در ...