• ایران ترانسفو – ۲۰ کیلو ولت – نرمال

  • ۲۰۰ کیلو ولت آمپر

  • کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲

  • وضعیت: آماده تحویل

فایل های مربوط به مشخصات فنی و سایر موارد برای دانلود

توضیحات در مورد محصولات این بخش