کفشک

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

چرخ

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

نشانگر روغن

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

ترمومتر

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

روغن ترانسفورماتور

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

سیلیکاژل (رطوبت‌گیر) و محفظه

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

مقره

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

رله

رله ۲۰۰ کیلو ولت آمپر کد محصول: ۲۰۰۲۰۰۱۰۲ وضعیت: آما

توضیحات

متن و تصویر دلخواه