ایران ترانسفو-نرمال

ایران ترانسفو - ۲۰ کیلو ولت - نرمال ۲۰۰ کیلو ولت آمپ

ایران ترانسفو-نرمال

ایران ترانسفو - ۲۰ کیلو ولت - نرمال ۲۰۰ کیلو ولت آمپ

ایران ترانسفو-نرمال

ایران ترانسفو - ۲۰ کیلو ولت - نرمال ۲۰۰ کیلو ولت آمپ

ایران ترانسفو-نرمال

ایران ترانسفو - ۲۰ کیلو ولت - نرمال ۲۰۰ کیلو ولت آمپ