سازنده:

ظرفیت:

ولتاژ:

نوع:

سازندهظرفیتولتاژ اولیهمدلنوعتعداد فازقیمت مصوب کارخانهقیمت با تخفیف
ایران ترانسفو۱۰۲۰نرمالروغنی-کنسرواتوری۱ فاز۱۳,۱۹۶,۰۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۵۲۰نرمالروغنی-کنسرواتوری۱ فاز۱۴,۵۰۸,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۲۰نرمالروغنی-کنسرواتوری۱ فاز۱۵,۷۵۷,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۲۰نرمالروغنی-کنسرواتوری۱ فاز۲۳,۲۲۲,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۷۵۲۰نرمالروغنی-کنسرواتوری۱ فاز۲۶,۱۰۰,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۱۷,۸۵۴,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۲۶,۵۸۷,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۷۵۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۳۳,۷۴۶,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۴۱,۴۱۲,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۵۴,۶۳۱,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۶۰,۹۱۴,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۶۸,۷۹۰,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۸۰,۲۴۰,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۳۱۵۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۹۵,۲۲۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۴۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۱۱۴,۷۳۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۱۵۲,۲۵۵,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۶۳۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۱۸۳,۰۲۶,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۸۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۲۰۶,۷۸۶,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۲۴۶,۴۴۶,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۲۷۶,۴۲۷,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۳۴۰,۰۹۷,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۰۲۰کم تلفاتروغنی-کنسرواتوری۳ فاز۳۹۸,۷۸۰,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۴۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۳۰,۴۹۵,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۴۶,۲۴۹,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۶۳۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۸۹,۱۱۷,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۸۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۲۲۵,۴۷۷,۹۹۹ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۲۶۲,۵۱۷,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۳۰۵,۸۸۴,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۳۶۸,۹۷۹,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۴۴۵,۳۶۱,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۵۱۹,۸۸۹,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۳۳کم تلفاتروغنی۳ فاز۲۶,۶۷۰,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۹,۳۳۸,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۷۵۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۵۰,۷۸۹,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۵۸,۴۵۴,۰۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۶۸,۸۰۴,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۷۵,۵۱۴,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۹۱,۳۵۵,۰۹۹ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۹۷,۶۸۰,۳۹۹ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۳۱۵۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۱۳,۲۶۸,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۴۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۴۴,۵۱۴,۲۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۷۶,۰۱۳,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۶۳۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۱۵,۵۰۳,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۸۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۴۳,۴۷۷,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۹۶,۵۷۹,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۲۷,۳۲۲,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۴۳۹,۶۵۲,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۰۳۳کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۵۰۸,۱۱۹,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۳,۶۴۰,۹۹۹ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۵,۰۴۵,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۴۷,۴۴۰,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۵۷,۴۶۵,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۷۴,۴۳۶,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۸۰,۰۷۷,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۳۱۵۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۸۸,۴۷۸,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۴۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۰۵,۰۷۰,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۱۹,۷۸۵,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۶۳۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۴۶,۱۰۶,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۸۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۷۶,۹۹۸,۰۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۰۸,۴۴۸,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۴۱,۳۹۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۹۶,۸۱۷,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۰۳۳نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۷۰,۰۳۴,۰۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۹,۴۸۷,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۷,۳۶۲,۰۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۷۵۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۴,۹۷۷,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۴۱,۱۲۰,۲۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۵۲,۸۰۹,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۵۴,۵۸۹,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۶۴,۵۳۷,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۷۰,۱۸۱,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۳۱۵۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۸۲,۶۸۳,۸۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۴۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۹۹,۳۷۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۵۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۱۳,۷۵۱,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۶۳۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۴۱,۱۸۲,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۸۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۶۷,۲۸۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۹۵,۷۲۹,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۲۵۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۳۵,۷۴۱,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۶۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۹۲,۶۹۶,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۰۱۱نرمالروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۵۰,۷۲۴,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۲۵۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۷,۸۵۴,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۵۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۶,۵۸۷,۷۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۱۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۴۱,۴۱۲,۱۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۱۶۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۶۰,۹۱۴,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۲۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۶۸,۷۹۰,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۲۵۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۸۰,۲۴۰,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۳۱۵۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۹۵,۲۲۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۴۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۱۴,۷۳۲,۶۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۵۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۵۲,۲۵۵,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۶۳۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۱۸۳,۰۲۶,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۸۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۰۶,۷۸۶,۴۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۱۰۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۴۶,۴۴۶,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۱۲۵۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۲۷۶,۴۲۷,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۱۶۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۴۰,۰۹۷,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
نیرو ترانسفو۲۰۰۰۲۰کم تلفاتروغنی- هرمتیک۳ فاز۳۹۸,۷۸۰,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۱۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۰۲,۲۹۹,۵۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۰۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۰۸,۲۵۴,۳۹۹ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۲۵۰۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۱۲,۹۵۳,۹۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس
ایران ترانسفو۳۱۵۲۰نرمالخشک یا رزینی۳ فاز۱۲۴,۹۲۰,۳۰۰ تومانتماس با آرکا ترانس